คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายเนื้อหา

วอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) เป็นเครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประเมินการใช้น้ำทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึงการบ่งชี้ความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม และระดับปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิตสินค้าแต่ละชนิด  การบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการจัดการน้ำเพื่ออยู่ร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) ตามมาตรฐานสากล
2. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)

3. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการจัดทำดัชนีความตึงเครียด (Water Stress Index : WSI)

4. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการประเมิน Water Footprint อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

ทั้งหมด: 6 บทเรียน เวลาเรียน: 03:35:27 ชม.