ภาคธุรกิจ
สามารถประเมินปริมาณการใช้น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมขององค์กรโดยหาสาเหตุของปริมาณการใช้น้ำที่มีนัยสำคัญหรือทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเห็นจุดหรือขึ้นตอนที่มีการใช้น้ำสูง (Hot Spot) นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหาแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ำทั้งจากกระบวนการผลิตและจากช่วงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ภาครัฐ
ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบสภาวะขาดแคลนน้ำ