โฟลเดอร์เอกสาร A

รูปแบบการนำเสนอ

สมัครขอรับการรับรองทางระบบ Online

รายงานการทวนสอบ

Verification Sheet of Water Scarcity Footprint

คู่มือแนวทางการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ฯ

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม