ตารางการประชุมให้การรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์

ครั้งที่ วันประชุมรับรอง เวลา บริษัทส่งใบสมัครให้ฝ่ายเลขาฯ บริษัทชำระเงิน Auditor กำหนดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับรอง
ครั้งที่ 5-1/2565 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565