ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ทวนสอบวอเตอร์ฟุตพริ้นต์ (Water Footprint Auditors)

# ชื่อ หน่วยงาน
1
อธิวัตร จิรจริยาเวช
02-564-6500 ต่อ 4076, 093-341-1115
athiwatj@mtec.or.th
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.), ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
2
ธนนนท์ นุชเนตร
02-942-8844, 081-556-1400
tananon.n21@gmail.com
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
02-458-8544, 081-558-8880
fengvgv@ku.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
02-872-9014, 089-129-4566
thapat.sil@kmutt.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
080-286-7771
boy_monchai@hotmail.com
บริษัท อีซีอีอี จำกัด
6
หาญพล พึ่งรัศมี
02-564-3001 ต่อ 9, 087-050-3666
pharnpon@engr.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
รัตชยุดา กองบุญ
053-942-086, 094-454-1516
r.kongboon@gmail.com
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
ณภัทร จักรวัฒนา
087-513-8282
napatjuk@gmail.com
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ณัฐนี วรยศ
053-944-146, 081-783-5919
natanee@dome.eng.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่